دل بـه هـر كـس مســـپار...! گـر چـه، عاشــق باشــد... حكــم دلـداري، فقــط عشــق كـه نيســـت... او بجــز عشــق بايــد... لايــق عمــق نگاهـــت باشــد... و كمــي هـم بيمـــار... تا نگــاه تو تسكـــين بدهــد روحـش را... دل به هــر كس مســـپار...!
1396/07/20 - 08:48 3 + / 0 -

امتياز مثبت

(3 کاربر)
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی