خاطرات را بايد سطل سطل از چاه زندگي بيرون كشيد خاطرات نه سر دارند ، نه ته ! بي هوا مي آيند تا خفه ات كنند ميرسند گاهي وسط يك فكر ... گاهي وسط يك خيابان ... و گاهي حتي، وسط يك صحبت ... سردت مي كنند ؛ رگ خوابت را بلدند! زمينت ميزنند ... خاطرات تمام نمي شوند ... تمامت مي كنند !
1396/07/20 - 08:18 3 + / 0 -

امتياز مثبت

(3 کاربر)
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی