زن، زندگيست مرد، امنيت چه خوب مي شود وقتي مردي تمامِ مردانگيش را خرجِ امنيتِ زندگيش کُند چه زيبا مي شود وقتي زني تمامِ زندگيش را خرج غرورِ امنيتش کُند ...
1395/11/01 - 09:42 در عشق.....اول 6 + / 0 -

امتياز مثبت

(6 کاربر)
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی