به ”تـــو” کـــــه میرسـم مکـث میکنـم انگـار در زیبایـی ات چیزی را جا گذاشتـه ام در صـدایت، آرامـش را در چشـم هایـت، زندگـی را در ”تــو” تمام مـن را به ”تـو”کـه میرسم مکث میکنـ
1395/10/24 - 03:40 در عشق.....اول 3 + / 0 -

امتياز مثبت

(3 کاربر)
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی