مشخصات

موارد دیگر
امتياز: 89.7
220 پست
زن - متاهل
1378/09/07
زير ديپلم
اسلام
ايران - خراسان رضوي
با خانواده
نميکشم
ندارم
زیر بارون با عشقم قدم زدن
سامسونگ
206

مدال و افتخارات

loveee
سلام
loveee
✍..♂✙هِــــــْـے ...رفــِْـــــــیْـِــــــʘ͜͡ʘــِـْـــــــِْـق✙♂.. ❂ ✘زیـــْادےْ خْــاکــے نَـباشْ✘ ❂ ⇚♚ایــْنجْـا ایْــرانْہ♚⇛ ⇈¨مَگہ نِمْیْدوْنـْے¨⇊ ↺¨آدَمْْاشْ اَز بَچگےْ عاشِقِ خْاکـْ بْازےٰ بْودَن
loveee
✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘غُصِہ خوردَنـــاش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘دوسْتَت دارَمــاش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘دَسْتایِ گَرمِــــش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘نَرمی لَبـــــــاش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘غِیرَتی شُدَنـــاش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘نِگَران شُدَنــــاش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘طَرزِ صُحبَتـــــاش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘روزایِ خوبو بَدِمون✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘قول دادَنــــــاش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘حَرفِ آخَــــــرِش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘قَهر کَردَنِــــــش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘خَندِه هــــــــاش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘گِریِہ هـــــــــام✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘اِتْمامِ حُجَتِــــــش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘خُداحافِظی آخَرِش✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘بُغضِ تو گــــَلوم✘ ✘سَلامَتــــــــــی✘ ✘خـــــــــــــودَم✘ ✘سَلامتــــــــــی✘ ✘خــــــــــــودِت✘ ✘سَلامَتــــــــــی ✘ ✘رِفیقــــــــــ✘
loveee
اگه خبر رسید ""من""مردم گریه زاری ⛔ممنوع تیپ مشکی زدن؛ ⛔ممنوع. جیغ وداد؛ ⛔ممنوع ای کاش گفتنا؛ ⛔ممنوع مرورخاطرات بامن بودن؛ ⛔ممنوع دعواوقهرباخداواسه بردن من ⛔ممنوع آرزوی پیش من اومدن؛ ⛔ممنوع عزاگرفتن تاچهلم وسال؛ ⛔ممنوع دم اونی که گفت"راحت شدرفت"گرم هیس چیزی نگو فقط بگو کاش زودتر میرفت بگو خیلی دلش شکست تواین دنیاااا. بگوخیلی اشکشودراوردن تواین دنیااا. بگوخیلی بدکردن بهش تواین دنیاااا.
loveee
-هَنوز تورو یادشه؟؟ +آره.نَه.نِمیدونَمـ -نَپُرسیدیـ چِرآ رَفتـ؟ +میدونِستَمـ -خُبـ چِِِرآ؟ +گُفـ فَقَط حآلَمـ خوبـ نیسـ گُفتَمـ بِِریـ خوبـ میشیـ؟گُفـ آره زود میامـ -بَعد؟؟ +رَفتـ حآلا هَمـ اومَدهـ دآرهـ باهامـ میحَرفه وَلی دآره اَز عِشقـ جَدیدِشـ میگِه -چی؟جُلویـ تو؟ +آرِه اَمآ نِمیگِه عِشقَمه میگه دوستـ جَدیدَمه چیزیـ نیسـ کیه فَقطـ فالوشـ کَردَمـ و باهاشـ حرفـ میزنمـ چن« بارََمـ قرار گُذاشتیمـ -خُبـ اینکِه چیزی نیسـ +آره فََقََطـ... -فَقَط چی؟ +آخِه قولـ دآده بود بِغِیر مَنـ کسیو فآلو نَکُنه گُفـ مَنـ کَسیو فآلو میکُنََمـ کِه بِخوامشـ -یَنی... +یَنیـ میخوادشـ :(
loveee
وَقتے دآش میرَفتـ تِکیِه دآدَمـ بِه دیوآر و نِشَستَمـ اومَد جلو دَستَمو گِرِفتـ بُلَند کَرد و گُفتـ پآشو غَمـ نَگیر گُفتَمـ نَه باو غَمـ چیِه پآمـ دَرد میکُنِه لَبخَند زَدو گُفتـ:دُروغ گُفتَن اَصلا بِت نِمیآد بَد رَفتـ پیش خودَمـ گُفتَمـ آرِه حَق بآتوعِه رَفتَنَمـ اصلا بِه تو نِمیومَد✓هـــه✓
loveee
حواست باشد بانو اگر به مردی بیش ازحد بها دهی دیگر برای داشتنت تلاش نمی کند نگاهش سرد می شود کلامش بی روح دستانش یخ زده حرف هایش بوی دل مردگی می گیرد و آغوشش بوی هوس …
loveee
تقديم به متاهيلن : اگر دنیای همسرت آنقدرکوچک است که از گفتن دوستت دارم خجالت میکشد... تو دنیایت را آنقدر بزرگ کن که دنیای اوپراز«دوستت دارم»های تو شود.. اگردنیای همسرت آنقدر کوچک است که وقتی خشمگین میشود، زبان به ناسزا ودرشت گویی میگشاید... تو دنیایت راآنقدر بزرگ کن که، صبرو سکوتت رفیق لحظه های او باشد... اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است که، شبها وقتی به خانه برمیگرد، کوله باری از گله مندی و خستگیش سهم تو میشود... تودنیایت راآنقدر بزرگ کن که آرامش ولبخند سهم اوباشد... اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است که، باقضاوت های نابجا دلت رامیشکند... تودنیایت را آنقدر بزرگ کن که، گذشت وبخشش تو برایش، راهی به سوی سعادت باز کند زندگی راسخت نگیر، دوست داشتن آنقدرسخت نیست که، زیربارش شانه خالی کنی... اوکه نباشد، هیچ مرافعه و کشمکشی هم نیست.. اماخانه چنان خالی میشود و دلت چنان رنگ تنهایی میگیرد... دوست داشتن سخت نیست، اگر تعهد ومهربانی را یاد بگیریم...
loveee
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﻥ ﯾﺎ ﺩﺧــﺘﺮﮮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﮮ ﺑﻪ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﺮﻭﮮ ✔... ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻫﺮ ﮐﺴﮯ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺘﺖ " ﺷﺪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺕ " ﻧﯿﺴﺖ ✔... ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﺏ " ﺳﻼﻡ " ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ " ﻋﻠﯿﮏ " ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮯ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻥ ﺧﺎﻟﮯ ✔... ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ " ﻣﺮﺩ " ﺑﺎﺷﮯ ﻧﻪ " ﻧﺮ ✔..." ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ " ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ " ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﮯ ﻧﻪ " ﺯﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭﯾﺖ " ﺭﺍ ✔... ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ " ﯾﮏ " ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﮯ ✔... ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﮮ " ﯾﮏ " ﺩﺧﺘﺮ " ﻣﺮﺩ " ﺑﺎﺷﮯ ✔... ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺯﻥ " ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ " ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ✔... ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺩﺧﺘﺮ " ﺗﻮﺟﻪ " ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ✔... ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ " ﭘﺎﮎ " ﺑﺎﺷﺪ ✔ ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﮮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮮ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ " ﻋﺸﻖ " ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﮯ ﻧﻪ ﺑﺎ " ﻫﻮﺱ " ﻟﺒﺶ ﺭﺍ ✔ ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ " ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ " ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﮯ ﻧﻪ "ﭼﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮ ✔" ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺩﻝ " ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ " ﻧﯿﺴﺖ ✔... ✔ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﺯﻥ " ﺣﺴﺎﺱ " ﺍﺳﺖ؛ﻣﮯﺷﮑﻨﺪ ✔ ﺍﻧﻮﻗﺖ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﯽ ﻣﺮﺩ ,,,,,,,
loveee
☜اونـــــی ڪہ غیـــــرت نـدارہ ✘روشـــــن فـکـــــر نـیـــــس✘ ☜تـــــو ☜ بـــــراش ☜ مـهـم نـیـسـتـی
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی