عاشقانه و......

اعضای گروه

کلبه تنهایی

گروه عمومی · 8 کاربر · 3 پست

ارسالهای کلبه تنهایی

بانوی بارونی
MASOUME
شــبـها بـه پــهـلــو مــی خــوابـم و پــاهــایـم را در شـکـم جـمـع مـی کـنـم..جـنـیـن گـونـه...!! بــه ایـن امـیـد کـه فـردا مـتـولـد شـوم ولـی در عـجـبـم کـه سـالـهـاسـت بـسـتـر مـرا آ ب س ت ن اسـت و مـن گـسـتـاخـانـه نـه سـقـط مـی شـوم و نـه مـتـولـد.....!!!
مهران ماه
13719274277.jpg mehran9750
.....
مهران ماه
0.527400001313581801_parsnaz_ir.jpg mehran9750
.......
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی