اعضای گروه

big -girl 2015

گروه عمومی · 11 کاربر · 8 پست

ارسالهای big -girl 2015

yashar
yasharrr
دانلود اهنگ جدید
http://next1.ir
سینا
sinatyt
facesky.ir/invite/user_381 مرسی یه سری بزنید خیلی جای خوبیه پشیمون نمیشید دوستتون دارم
mastaneh
mastaneh
گــآهــﮯ بـآیـَـב بـِخَــنــدﮯ بــآ صــِدآ ﮯ بــُلـَنـב ڪــهِ ڪــَر شَــوَد اسِماלּ:.. وَ فــَریـآב بِــزَنــﮯ בُنیــا!!! نـآمـَـرבَم اَگــهِ بـآ ایــלּ صــבآﮯ خَنــבه نَـرَقـصـونَـمــت!
mastaneh
mastaneh
یـه سـلامتـی کسـی کــه دیـد توتـاکسـی بغلیـش پـول نتداره... بـه راننـده گفت:پـول خورد نـدارم مـال همـه روحسـابـــ کـن...!
mastaneh
mastaneh
به بعــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـ⇧ٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـضیا باســٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـ گفــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـت: وقتــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـی باهــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـات حــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـرف میــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍــٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـزنم ↻ســٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـرتو تکــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـون نــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـده↻ صــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـدای ⇦زنــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـگولــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـتــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـ➣ رو اعصــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـابمــٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـٍه ٍٰٰٕٕٖٕٔ
mastaneh
mastaneh
به نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتند باید برای جو گرفتگی بعضی از دوستانم هم یه اسمی میذاشتن!
mastaneh
mastaneh
منطق من 3 حالت داره یا حق با منه یا تو نمیفهمی حق با منه یا اینقدر میزنمت که کاملا بفهمی حق با منه
mastaneh
mastaneh
لـبـاسای مـارک دار باطن آدمو نمی پوشونه گـاو هَــم پـوستش چـرم خالصه ذات آدم مهمـــه
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی