مشخصات

موارد دیگر
بانوی بارونی
2 پست
0000/00/00
اسلام
نميکشم
ندارم

مدال و افتخارات

بانوی بارونی
MASOUME
شــبـها بـه پــهـلــو مــی خــوابـم و پــاهــایـم را در شـکـم جـمـع مـی کـنـم..جـنـیـن گـونـه...!! بــه ایـن امـیـد کـه فـردا مـتـولـد شـوم ولـی در عـجـبـم کـه سـالـهـاسـت بـسـتـر مـرا آ ب س ت ن اسـت و مـن گـسـتـاخـانـه نـه سـقـط مـی شـوم و نـه مـتـولـد.....!!!
بانوی بارونی
MASOUME
نبودنت را پا برهنه قدم میزنم، با زمین هم کنار نمی آید تاول این انگشت ها … از اول هم می دانستم کفش تو تنگ است برای تنهایی بزرگ پاهایم!
شبکه اجتماعی شبهای بارانی · قدرت گرفته از شیرترانیکس فارسی